188.2 εκατ. ευρώ για τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών

[View Apart/Shutterstock]

Δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας, της συνεργατικής μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προωθεί η βασική δράση 2 (KA2) – Strategic partnerships in the field of youth.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 188.200.000 ευρώ σε νέα πρότζεκτ που θα προωθήσουν διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η χρηματοδότηση κάθε έργο υπολογίζεται με βάση τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Erasmus+» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων βελτίωση των δεξιοτήτων, τον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

  • Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόμων (για σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό)
  • Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
  • Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής
  • Δράσεις Jean Monnet (για ακαδημαϊκά ιδρύματα και ενώσεις, κέντρα αριστείας, διασκέψεις για μελέτες κ.α)
  • Δράσεις για τον αθλητισμό

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης σε Συνδέσμους και Σωματεία.

Μεταξύ των αυτών που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπεριλαμβάνονται δημόσιοι φορείς όπως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/10/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X