11,7 εκατ. ευρώ για την πρόληψη της βίας κατά των νέων και των γυναικών

Δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Prevent and combat all forms of violence against children, young people and women.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 80% χρηματοδότηση στην υποστήριξη σχεδίων.

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, η βία κατά άλλων ευαίσθητων ομάδων καθώς και των θυμάτων από βιαιοπραγίες.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013: Θεµελιώδη δικαιώµατα, Daphne III, και του προγράµµατος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τµήµατα “Καταπολέµηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραµµα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υποστηρίζει τις εξής δράσεις:

  • Δράσεις ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου
  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια
  • Δράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις πρέπει το έργο να είναι εθνικό ή διακρατικό και η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από εταιρική σχέση, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανώσεις (αιτούντες και εταίρους) που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά). Επιπλέον, η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 75.000 ευρώ, αλλά μέγιστο όριο δεν υπάρχει.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 13/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X