100 εκατ. ευρώ για την τέταρτη πρόσκληση των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων

Δράσεις για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων μέσω καινοτόμων πορσεγγίσεων και λύσεων προωθεί η 4η πρόσκληση των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (Urban Innovative Actions – UIA).

Οι αστικές καινοτόμες δράσεις αποτελούν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.

Η χρηματοδότηση στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ και τα θέματα είναι τα εξής:

  • Ψηφιακή μετάβαση
  • Αειφόρος χρήση των γαιών και των φυσικών λύσεων
  • Αστική φτώχεια
  • Αστική ασφάλεια

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσια αρχή ή Δίκτυα Πόλεων. Η κεντρική κυβέρνηση, τα κοινοβουλευτικά σώματα, οι κρατικοί οργανισμοί και οι κρατικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητήρια.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 31/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X