Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μια «Νέα Συμφωνία» για το δημογραφικό πρόβλημα στην ΕΕ

european parliament [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Οι επενδύσεις στις υποδομές, τις δημόσιες υπηρεσίες και την επιχειρηματικότητα καίριας σημασίας για να καταστεί η ύπαιθρος ελκυστική για εργαζομένους και να ανασχεθεί η εγκατάλειψή της.

Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει μια νέα κοινωνική δυναμική στην ΕΕ, όπου πολλοί πολίτες χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα που τους δόθηκε να εργάζονται εξ αποστάσεως για να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις, αλλά και να μπορέσουν οι νέοι με τίτλους σπουδών να παραμείνουν σε περιοχές που διαφορετικά θα εγκατέλειπαν. Αυτό, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα πόρων από τα νέα προγράμματα βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας (όπως ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το ReactEU ) θα μπορούσε να προσφέρει στις περιφέρειες της ΕΕ τη δυνατότητα να αντιστρέψουν τις τρέχουσες τάσεις μείωσης του πληθυσμού.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς για να αντιμετωπίσουν τα κύρια ζητήματα που οδηγούν στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, επενδύοντας στη δημιουργία υποδομών, στην ανάπτυξη καλύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, στα δίκτυα μεταφορών και τις δημόσιες υπηρεσίες, και στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας για την προσέλκυση νέων και ειδικευμένων εργαζομένων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν μια «Νέα Συμφωνία» για τη δημογραφική κατάσταση στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των περιφερειών που χάνουν τον πληθυσμό τους, καθώς και των αστικών κοινοτήτων που υφίστανται την πίεση της ταχέως αυξανόμενης δημογραφικής πυκνότητας. Οι περιφέρειες «αποστολής» και «υποδοχής» πρέπει να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Το Κοινοβούλιο συνιστά επίσης την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδών προς επαγγέλματα που να είναι συμβατά με την τηλεργασία, σε συνδυασμό με πολιτικές για την πρόληψη του μόνιμου «brain drain» από τις περιφέρειες «αποστολής». Η επένδυση στον βιώσιμο αγροτουρισμό θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πληθυσμού, στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στην οικονομική και δημογραφική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 633 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 45 αποχές.

Ο εισηγητής Daniel BUDA (ΕΛΚ, Ρουμανία) δήλωσε τα εξής: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν την ευθύνη να εντοπίζουν τα τρέχοντα δημογραφικά ζητήματα και να προτείνουν προσαρμοσμένες λύσεις για την αντιστροφή των τάσεων μείωσης του πληθυσμού. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η δημογραφική μείωση αυξάνει το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των περιφερειών, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Τα μέσα για την αντιστροφή των αρνητικών τάσεων πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς και οι συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων ταμείων της ΕΕ πρέπει να μεγιστοποιηθούν. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων απαιτείται μια ‘Νέα Συμφωνία’ για τη δημογραφία στην ΕΕ.»