Γραφειοκρατία και άνιση κατανομή κονδυλίων οι προκλήσεις του μεταναστευτικού

[flickr]

Η άνιση κατανομή κονδυλίων και τα διοικητικά βάρη φαίνεται να αποτελούν βραχνά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από το ευρωπαϊκό think tankBruegel, για λογαριασμό της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική έρευνα σε 25 ΜΚΟ (5 εκ των οποίων ήταν στην Ελλάδα) από 10 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο τη διατύπωση των απόψεών τους αναφορικά με τη γραφειοκρατία, την απόκτηση πόρων που σχετίζονται με την μετανάστευση, την ταχύτητα εκταμίευσής τους, καθώς και τους τρόπους βελτίωσης κατανομής, εφαρμογής και ελέγχου των διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, παρέχονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη διεξοδική εξέταση των αλλαγών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Πρόσβαση στο AMIF ζητούν οι περιφέρειες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού

Πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους, απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και επέκταση της διαχείρισης του μεταναστευτικού σε τοπικό επίπεδο ζητούν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Σταθεροποίηση ροών το 2018 βλέπουν οι ερευνητές

Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο οδήγησε σε ανικανότητα διαχείρισης των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας, ανεπαρκή συντονισμό, αυστηρό έλεγχο των συνόρων, καθώς και σε μείζονες οικονομικές προκλήσεις σε πολλές χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη επιβολής άμεσων αλλαγών στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, τους θεσμούς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέονται με την μετανάστευση.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι εισροές αιτούντων άσυλο μειώθηκαν το 2017, αλλά παρέμειναν πολύ πάνω από τους αριθμούς πριν από το 2013, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εν λόγω εισροές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές τα επόμενα χρόνια, αν και προβλέπεται εν γένει σταθεροποίηση των μεταναστευτικών ροών το 2018.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών κατέφθασαν στην ΕΕ για λόγους που δεν σχετίζονται με το άσυλο, όπως εύρεση απασχόλησης, σπουδές ή επανένωση με την οικογένεια.

ΕΚ και προσφυγικό: Επιδερμική προσέγγιση ή ουσιαστική αντιμετώπιση;

Η διαφαινόμενη έλλειψη μίας κοινής, συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής, η ανεπάρκεια δράσης των ευρωπαϊκών θεσμών και η αναποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών στην αντιμετώπιση της πολύπλευρης προσφυγικής κρίσης αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα που κλυδωνίζει συθέμελα τη συνοχή της Ευρώπης.

Οι οικονομικοί πόροι της ΕΕ

Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για εννέα Ταμεία της ΕΕ για ολόκληρη την περίοδο 2014-2020 αυξήθηκαν από 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ στην αρχική κατανομή του ΠΔΠ σε 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι ερευνητές, η κατανομή των κονδυλίων που άπτονται της μετανάστευσης στα κράτη μέλη δεν συμβαδίζει με την τρέχουσα πραγματικότητα, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για την μετανάστευση από τις αρχές του 2010, τα οποία είναι ιδιαίτερα παρωχημένα.

Επιπροσθέτως, ο κανονισμός του AMIF απαιτεί τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων να διατεθούν για το άσυλο και 20% για την ένταξη, με την κατανομή ποικίλλει δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα είτε στο άσυλο, είτε στις επιστροφές.

Αναφορικά με την Ελλάδα, η κατανομή κονδυλίων φαίνεται πολύ μεγάλη (11,3% από το AMIF και 14,6% από το ISF), παρόλο που το μερίδιο της χώρας είναι πιο μετριοπαθές όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και του πληθυσμού εκτός ΕΕ.

Ωστόσο, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο δεν αντικατοπτρίζει σωστά την πραγματική εισροή στην Ελλάδα, διότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός δεν έχει καταγραφεί, αλλά αναχώρησε για άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, εξαιτίας της αποτυχίας του Κανονισμού Δουβλίνο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε τις προκλήσεις για τους μετανάστες στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε μια σειρά προκλήσεων για την ενσωμάτωση των μεταναστών από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή κοινωνία, σε σχέση με τις οποίες απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης από πλευράς της ΕΕ.

Τέλος, από τις συνεντεύξεις με τις 25 ΜΚΟ προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα:
1) Ο διοικητικός φόρτος που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τον εκ των υστέρων έλεγχο των κονδυλίων του AMIF είναι αυστηρότερος σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Μετά τη σχετική έγκριση, οι πληρωμές από το AMIF καταβάλλονται πιο αργά απ’ ό,τι συμβαίνει στο ΕΚΤ.

2) Περίπου το 80% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια παρέχουν προστιθέμενη αξία στην ΕΕ, εν μέρει επειδή εκφράζουν τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων, επιτρέπουν κοινές δράσεις ανά χώρα και, συνεπώς, συνεργασία, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συγκριτικές αξιολογήσεις. Εντούτοις, αρκετοί υποστήριξαν ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται απλώς, για να υποκαταστήσουν τη χρηματοδότηση από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στις 16 Μαΐου 2018 από τους Dr. Zsolt Darvas και Dr. Guntram Wolff σε δημόσια ακρόαση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού (BUDG), την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

X