Συνοχή και αγροτική ανάπτυξη τα «αγκάθια» στη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ

[Flickr]

Χωρίς ουσιώδη σφάλματα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αλλά με σημαντικές προκλήσεις σε τομείς όπως η αγροτική ανάπτυξη και η συνοχή, βρίσκονται οι λογαριασμοί της ΕΕ, σύμφωνα την έκθεση που δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Στην ετήσια έκθεσή τους για το 2018, οι Ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ απεικονίζουν εύλογα τη χρηματοοικονομική κατάστασή της Ένωσης. Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των χρηματοοικονομικών πράξεων επί των οποίων βασίζονται οι λογαριασμοί, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος των δαπανών της ΕΕ το 2018 δεν περιείχε ουσιώδη σφάλματα, αλλά ότι προκλήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν, σε τομείς δαπανών υψηλού κινδύνου, όπως η αγροτική ανάπτυξη και η Συνοχή.

«Χάρη στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της, η ΕΕ πληροί πλέον υψηλά πρότυπα λογοδοσίας και διαφάνειας κατά την ανάλωση των δημόσιων πόρων. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση από τη νέα Επιτροπή και τα κράτη μέλη», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne.

«Η έναρξη μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και μιας νέας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού προσφέρουν μια καλή ευκαιρία, την οποία οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να αξιοποιήσουν προκειμένου να εστιάσουν τις πολιτικές και τις δαπάνες της ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσμάτων και προστιθέμενης αξίας».

Για τους ελεγκτές, βασικό συστατικό της επόμενης προγραμματικής περιόδου πρέπει να αποτελέσει η διαμόρφωση απλούστερων και πιο αποτελεσματικών κανόνων, με γνώμονα τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της αργοπορίας στην αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων. Επιπρόσθετα, κύριας σημασίας είναι η Ένωση να εισάγει πιο αποτελεσματικά και άμεσα συστήματα ελέγχου, προκειμένου να διευκολύνεται και η τελική αυτή διαδικασία.

Παρατυπίες και ποσοστά σφάλματος

Το συνολικό επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ παρέμεινε σταθερό, εντός του εύρους τιμών που είχαν διαπιστωθεί τα δύο προηγούμενα έτη. Κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, το ποσοστό σφάλματος στις δαπάνες του 2018 ήταν 2,6 % (έναντι 2,4 % το 2017 και 3,1 % το 2016).

Σφάλματα εντοπίστηκαν κυρίως στους τομείς δαπανών υψηλού κινδύνου, όπως οι τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και της συνοχής, στους οποίους οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προορίζονται για την επιστροφή των εξόδων στα οποία έχουν προηγουμένως υποβληθεί οι δικαιούχοι. Οι εν λόγω τομείς δαπανών διέπονται από κανόνες και κριτήρια επιλεξιμότητας με αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας που, με τη σειρά τους, ενδέχεται να οδηγήσουν στην εμφάνιση σφαλμάτων.

Για τους ελεγκτές, εξελίξεις όπως η ανανέωση της ηγεσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και οι ευρωεκλογές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη αποτελεσμάτων, καθώς και την υιθέτηση πλαισίων και κανόνων στις δημόσιες δαπάνες. Σημειώνουν, δε, ότι καθώς ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιστοιχεί μόλις στο 1 % περίπου του αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων όλων των κρατών μελών, οι ενωσιακές δαπάνες δεν πρέπει απλώς να συμμορφώνονται με τους κανόνες, αλλά και να αποφέρουν αποτελέσματα.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η απορρόφηση από τα κράτη μέλη των κεφαλαίων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (ΠΔΠ), παραμένει ανεπαρκής, παρά τις προσπάθειες και τη σημαντική αύξηση των αιτήσεων πληρωμής το 2018.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη πίεση στο επίπεδο των αναγκών για πληρωμές κατά τα πρώτα έτη του νέου ΠΔΠ (2021-2027), εξαιτίας τυχόν καθυστερημένων αιτήσεων που αφορούν την τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον, η αύξηση των εγγυήσεων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (92,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2018) διευρύνει περαιτέρω το άνοιγμα του προϋπολογισμού, ζήτημα του οποίου η Επιτροπή θα χρειαστεί να επιληφθεί στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ.

Πως διενεργείται ο έλεγχος

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 156,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών συνολικά και στο 1,0 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο το 2018 από το Ελεγκτικό Συνέδριο προήλθε από τον τομέα «Φυσικοί πόροι» (48 %), ενώ το μερίδιο των δαπανών της «Συνοχής» ήταν 20% και της «Ανταγωνιστικότητας» 15 %. Όπως και πέρυσι, για την εξέταση του τομέα της «Συνοχής» οι Ελεγκτές βασίστηκαν στις εργασίες άλλων ελεγκτών στα κράτη μέλη και στην εποπτεία της Επιτροπής.

Κάθε χρόνο οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ, εξετάζοντας κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι, καθώς και κατά πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

Οι λογαριασμοί της ΕΕ καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή λογιστικών κανόνων που βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα, παρουσιάζουν δε την χρηματοοικονομική κατάσταση της ΕΕ στο τέλος του οικονομικού έτους 2018 και τα οικονομικά αποτελέσματά της κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η διατύπωση «γνώμης χωρίς επιφύλαξη» σημαίνει ότι τα στοιχεία παρέχουν εύλογη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η διατύπωση «γνώμης με επιφύλαξη» σημαίνει ότι οι ελεγκτές αδυνατούν μεν να διατυπώσουν γνώμη χωρίς επιφύλαξη, αλλά τα εντοπισθέντα προβλήματα δεν είναι διάχυτα. Τέλος, η διατύπωση «αρνητικής γνώμης» υποδηλώνει την ύπαρξη εκτεταμένων προβλημάτων.