Ποια τα καμπανάκια που χτυπά η Τρόικα για την Κύπρο

Την προσοχή των κυπριακών Αρχών για μία εν δυνάμει επιδείνωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος και σταδιακή επιβράδυνση της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομική ανάπτυξη, όπως επισημαίνουν, είναι ισχυρή, επισύρουν οι διεθνείς πιστωτές. Οι ανησυχίες της Τρόικας, εντείνονται εξαιτίας των υψηλών, όπως τονίζουν, λειτουργικών δαπανών και της χαμηλής κερδοφορίας, και υποδεικνύουν στην εκτελεστική εξουσία την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία από κοινού με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επισκέφθηκαν την Κύπρο από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,9% το 2018, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό εξωτερικούς παράγοντες. Το ισοζύγιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το 2019 αναμένεται να εμφανίσει σημαντικό πλεόνασμα άνω του 3,5 % του ΑΕΠ λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και ορισμένων έκτακτων παραγόντων, ενώ τα πλεονάσματα αναμένεται να μειωθούν κάπως το 2020 και το 2021, αντικατοπτρίζοντας εν μέρει τις αυξήσεις στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία και το μισθολογικό κόστος του δημόσιου τομέα λόγω της σταδιακής ανατροπής των μέτρων για τους μισθούς που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Σημειώθηκε, όπως εκτιμούν, ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά στην εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Παρά την πρόσφατη σημαντική μείωση, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να εμφανίζει τα δεύτερα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ στη Ζώνη του Ευρώ.

Το σχέδιο Εστία, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που εξασφαλίζονται με πρώτη κατοικία, έχει δρομολογηθεί επίσημα.

Η αυστηρή επιβολή της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κατάσχεσης σε περίπτωση εκ νέου αθέτησης υποχρεώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την τελική επιτυχία του σχεδίου.

Η ταχεία ολοκλήρωση της σύστασης της ΚΕΔΙΠΕΣ, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, είναι ουσιαστικής σημασίας, περιλαμβανομένης της τήρησης των δεσμεύσεων περί κρατικών ενισχύσεων και της μεγιστοποίησης των ανακτήσεων των περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή του κράτους.

Πρόσθετες ανησυχίες όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι οι σταθερά υψηλές λειτουργικές δαπάνες και η χαμηλή κερδοφορία. Επιπλέον, η εφαρμογή του εθνικού συστήματος υγείας εξακολουθεί να απαιτεί στενή παρακολούθηση, δεδομένων των σημαντικών δημοσιονομικών επιπτώσεων που θα επιφέρει, ιδίως κατά τα αρχικά έτη εφαρμογής του.