1,5 δις ευρώ για τη συνέχιση της συμφωνίας με την Τουρκία στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019

[European Parliament]

Προϋπολογισμό ύψους 166 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2019 πρότεινε στις 23 Μαίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρσι.

«Προτείνουμε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό που εξακολουθεί να στηρίζει τις προτεραιότητές μας, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, την απασχόληση, τη νεολαία, τη μετανάστευση, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια, και παρέχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας. Χρειαζόμαστε σταθερότητα για την ΕΕ και προσβλέπω στην επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό», σημείωσε ο Eπίτροπος  Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων Γκίντερ Έτινγκερ.

Αναφορικά με το επόμενο έτος, έμφαση δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη με επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 80 δις ευρώ. Φυσικά, προτεραιότητα για την Επιτροπή παραμένουν η αντιμετώπιση του μετανστευτικού φαινομένου και της διαχείρισης των συνόρων.

Μάλιστα, η Κομισιόν πρότεινε να διατεθεί το επιπλέον ποσό των 1,5 δις ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, ώστε να συνεχίσει η παροχή τροφίμων, εκπαίδευσης και στέγασης.

Όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής, θα διατεθούν 57 δισ. ευρώ, αύξηση ύψους 2,8 % σε σχέση με πέρσι, ενώ η χρηματοδότηση για τη γεωργική πολιτική θα παραμείνει σταθερή σε περίπου 60 δισ. ευρώ.

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει και να συμμετέχει στην εκτέλεση των προϋπολογισμών της ΕΕ έως το τέλος του 2020, ακόμη και μετά την αποχώρησή του στις 30 Μαρτίου 2019.

Καινοτομία, εκπαίδευση και υποδομές

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 12,5 δις για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, 2,6 δις για το Erasmus+ και 3,8 δις για δίκτυα υποδομών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» .

Οι επιχορηγήσεις παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2018 κατά 8,4 %, 10,4 % και 36,4 % αντίστοιχα.

Μεμονωμένη πρωτοβουλία αποτελεί το επιπλέον ποσό των 233,3 εκατ. ευρώ  για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που ζουν σε περιφέρειες, το οποίο θα συμπληρωθεί με ισόποσα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ασφάλεια και μεταναστευτικό

Στα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου προέχουν η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου αναφορικά με τη διαχείριση των συνόρων και η ενίσχυση της FRONTEX.

Στη πρόταση της για τη γενικότερη αντιμετώπιση του μετανστευτικού φαινομένου, η Επιτροπή συμπεριέλαβε και την υλοποίηση πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ).

X