Η βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο στόχαστρο της Κομισιόν

juncker-jean-claude.jpg

Το σχέδιο της για τη βελτίωση και τη μεγαλύτερη διαφάνεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ολοκληρωμένη αυτή δέσμη μεταρρυθμίσεων επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, προωθώντας τη διαβούλευση με τους πολίτες και λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις τους. 

Θα εφαρμόζεται απ’ ευθείας από την Επιτροπή όταν εκπονεί και αξιολογεί τη νομοθεσία, σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα αρχίσει τώρα διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν επιδιώκει να ανοίξει τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, ώστε να επιτρέψει στους πολίτες να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο και να συμβάλλουν περισσότερο στη διαδικασία.  Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργήσει δικτυακή πύλη, μέσω της οποίας θα μπορούν να παρακολουθούνται οι πρωτοβουλίες και να πραγματοποιούνται νέες δημόσιες διαβουλεύσεις, κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών ή των πιθανών νέων προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν και νέες ευκαιρίες να υποβάλουν παρατηρήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολιτικής, από τον αρχικό χάρτη πορείας έως το τελικό κείμενο της πρότασης της Επιτροπής. Μετά την έγκριση πρότασης από την Επιτροπή, κάθε πολίτης ή ενδιαφερόμενος θα έχει στη διάθεσή του οκτώ εβδομάδες για να υποβάλει σχόλια ή προτάσεις που θα τροφοδοτήσουν τη νομοθετική συζήτηση ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η προσέγγιση αυτή θα ισχύει και για το παράγωγο δίκαιο, υπό μορφή κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Για πρώτη φορά, τα σχέδια μέτρων που τροποποιούν ή συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία, ή που καθορίζουν συγκεκριμένες τεχνικές διατάξεις, θα δημοσιοποιούνται 4 εβδομάδες πριν από την έγκρισή τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διατυπώνουν σχόλια πριν την έγκριση των σχεδίων αυτών.

Επανεξέταση της νομοθεσίας

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενίσχυση του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), με το οποίο αξιολογείται το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Το πρόγραμμα θα είναι πιο στοχευμένο, ώστε να εξετάζει τις σοβαρότερες πηγές αναποτελεσματικότητας και περιττού φόρτου. Η Επιτροπή ήδη καταβάλλει  προσπάθειες για τη μείωση του φόρτου σε τομείς όπως ο ΦΠΑ, οι δημόσιες συμβάσεις, οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις και οι χημικές ουσίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μόνιμη και χωρίς αποκλεισμούς πλατφόρμα διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο του REFIT. Η πλατφόρμα REFIT θα συνδέει εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου από τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα κράτη μέλη. Επίσης, η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσμευσή της να ακούει τις απόψεις των ενδιαφερομένων ανά πάσα στιγμή, μέσω online εργαλείου με την ονομασία «Lightenthe Load–Have Your Say» (Μειώστε τον φόρτο – Πείτε τη γνώμη σας».

Νέα διοργανική συμφωνία

Όπως σημειώνει η Κομισιόν, η βελτίωση της νομοθεσίας μπορεί να λειτουργήσει μόνον εφόσον αποτελεί κοινή δέσμευση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για νέα διοργανική συμφωνία σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του 2015. Στο σχέδιο νέας διοργανικής συμφωνίας προτείνονται τα εξής: κοινή δέσμευση για το πρόγραμμα REFIT, εκτίμηση των επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και πιο εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις· συντονισμένος ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τριμερείς διαπραγματεύσεις, και κοινές προσπάθειες για τη μείωση του αδικαιολόγητου «κανονιστικού υπερθεματισμού» της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Euractiv