Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για την έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου

European Union - Flags [flickr]

Ενόψει της εκπόνησης της δεύτερης ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την οποία τους ζητάει πληροφορίες σχετικά με εξελίξεις σχετικά με το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη και στην Ένωση.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο, τις οποίες η Επιτροπή θα αξιοποιήσει για την αξιολόγηση.

Στην προηγούμενη έκθεση για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή είχε διεξαγάγει επιτυχώς την πρώτη στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της οποίας υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις πάνω από 200 ενδιαφερόμενα μέρη.

Στα ενδιαφερόμενα μέρη συγκαταλέγονται οργανισμοί της ΕΕ, εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματικές ενώσεις. Η έκθεση για το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για το Κράτος Δικαίου, ενός προληπτικού εργαλείου που αποσκοπεί στην προαγωγή του κράτους δικαίου και στην πρόληψη της εμφάνισης ή της επιδείνωσης προβλημάτων.

Η πρώτη έκθεση για το κράτος δικαίου που δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 αποτελούσε μια από τις βασικές πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2020. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο ως τις 8 Μαρτίου 2021.