Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: διορίστηκαν έντεκα νέα μέλη

[flickr]

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν δέκα δικαστές και έναν γενικό εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεν Δικαστήριο διορίστηκαν δύο δικαστές και ένας γενικός εισαγγελέας, στο δε στο Γενικό Δικαστήριο διορίστηκαν οκτώ δικαστές.

Διορισμοί στο Δικαστήριο

Στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου του 2018, μετά τη λήξη της θητείας 14 δικαστών και πέντε γενικών εισαγγελέων στις 6 Οκτωβρίου 2018, διορίστηκε εκ νέου δικαστής ο κ. Christopher Vajda (Ηνωμένο Βασίλειο). Ο κ. Priit Pikamäe (Εσθονία) διορίστηκε ως γενικός εισαγγελέας.

Η θητεία του κ. Pikamaë αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σημερινής απόφασης και θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου 2024. Η θητεία του κ. Vajda λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2024 ή την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον αυτή προηγηθεί.

Επιπλέον, ο κ. Allan Rosas (Φινλανδία) παραιτήθηκε από τη θέση του δικαστή του Δικαστηρίου στις 7 Οκτωβρίου 2019. Στη θέση του, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών διόρισαν τον κ. Niilo Jääskinen (Φινλανδία) για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2021.

Διορισμοί στο Γενικό Δικαστήριο

Κατά τον χρόνο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου, η οποία πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, θα έχει λήξει η θητεία 23 δικαστών στις 31 Αυγούστου 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, έξι δικαστές διορίστηκαν εκ νέου για θητεία έξι ετών, αρχής γενομένης από 1ης Σεπτεμβρίου 2019:

  • κα Mariyana Kancheva (Bουλγαρία)
  • κ. Alexander Kornezov (Bουλγαρία)
  • κ. Stéphane Gervasoni (Γαλλία)
  • κα Inga Reine (Λετονία)
  • κ. Ulf Öberg (Σουηδία)
  • κ. Fredrik Schalin (Σουηδία)

Στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου της μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου, ο κ. Laurent Truchot (Γαλλία) και η κα Mirela Stancu (Ρουμανία) διορίστηκαν ως δικαστές από 1ης Σεπτεμβρίου 2019.

Η θητεία του κ. Truchot λήγει στις 31 Αυγούστου 2025, ενώ η θητεία της κας Stancu λήγει στις 31 Αυγούστου 2022.

Η θητεία της κας Stancu είναι συντομότερη από εκείνη των άλλων δικαστών, καθώς η κα Stancu συγκαταλέγεται στους δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν ή θα διοριστούν για τρία χρόνια, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια της θητείας τους με εκείνη του άλλου δικαστή του ίδιου κράτους μέλους. Οι δικαστές είναι δυνατόν να επαναδιοριστούν.

Επόμενοι διορισμοί

Αναμένονται αρκετοί άλλοι διορισμοί στο Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο εντός του έτους. Μένει να διοριστεί ένας ακόμη δικαστής (από την Αυστρία), προκειμένου να ολοκληρωθεί η μερική ανανέωση της σύνθεσης του Δικαστηρίου του 2018. Όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο, πρόκειται να διοριστούν 17 δικαστές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μερική ανανέωση της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου του 2019. Πρέπει επίσης να διοριστούν επτά δικαστές προκειμένου να ολοκληρωθεί το τρίτο στάδιο της μεταρρύθμισης του δικαστηρίου.

Γενικές πληροφορίες

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται σε δύο δικαστήρια: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποτελείται από έναν δικαστή από κάθε κράτος μέλος και από έντεκα γενικούς εισαγγελείς. Το Γενικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από δύο δικαστές από κάθε κράτος μέλος όταν ολοκληρωθεί το τρίτο στάδιο της μεταρρύθμισης. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδια επιτροπή που γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Επιλέγονται μεταξύ ατόμων των οποίων δεν αμφισβητείται η ανεξαρτησία και τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό, στην χώρα τους, στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους.

X