Τί συμβαίνει με το Euronews – γιατί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο «καταχέριασε» την Κομισιόν – αναλυτικά στοιχεία

Euronews [Euronews]

Όπως αποκάλυψε η Euractiv.gr, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε μια έκθεση – κόλαφο τόσο για την Κομισιόν όσο και για το Euronews, ένα εμπορικό μεν, αλλά με σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση του προγράμματος, τηλεοπτικό – και όχι μόνο – μέσο ενημέρωσης.

Ωστόσο η έκθεση των Ευρωπαίων ελεγκτών, αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από όσα το αρχικό μας ρεπορτάζ καταγράφει ως βασικά συμπεράσματα. Αξίζει τον κόπο να εντρυφύσουμε σε μερικά από αυτά.

"Χαστούκι" στην Κομισιόν για το EURONEWS από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Πραγματικό «χαστούκι», κυρίως προς την Κομισιόν αλλά και προς την ιδιοκτησία του Euronews, αποτελεί η ειδική έκτακτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον «πανευρωπαϊκό» τηλεοπτικό σταθμό.

Και αυτό γιατί, με λίγα λόγια, ενώ το Euronews είναι ένα εμπορικό κανάλι, καταφέρνει …

Σημαντικά ευρήματα της έκθεσης

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου:

Ττο Euronews δεν είναι προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε καν από την πλειονότητά τους.

Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Euronews αντιστοιχεί περίπου στο 80 % του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται για τις «Ενέργειες πολυμέσων». Το ίδιο κονδύλιο του προϋπολογισμού χρηματοδοτεί επίσης μια κοινοπραξία ραδιοφωνικών οργανισμών (Euranet Plus), καθώς και μελέτες, αξιολογήσεις και ελέγχους, που αφορούν κυρίως την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΠΕΣ με τον Euronews.

Οι ειδικές συμβάσεις που συνάπτει η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών με το Euronews αφορούν, αφενός, την παραγωγή και μετάδοση ευρωπαϊκών προγραμμάτων περί ενωσιακών θεμάτων, καθώς και περί των δραστηριοτήτων και πολιτικών των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και, αφετέρου, την παραγωγή και μετάδοση περιεχομένου σε ορισμένες γλώσσες της ΕΕ και τρίτων χωρών. Από τις σημερινές δώδεκα γλώσσες στις οποίες εκπέμπει ο σταθμός, τέσσερις (αραβικά, περσικά, ελληνικά, ουγγρικά) προστέθηκαν κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής· το κόστος τους, μαζί με το κόστος της πορτογαλικής έκδοσης που υπήρχε ήδη όταν άρχισε η συνεισφορά της Επιτροπής, χρηματοδοτείται από το κονδύλιο «Ενέργειες πολυμέσων», με εξαίρεση την περσική έκδοση που χρηματοδοτείται από το κονδύλιο «Προβολή της πληροφόρησης για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης», υπό τον τίτλο «Μέσα εξωτερικής πολιτικής».

Επιπλέον, με την κάλυψη της ΣΠΕΣ, αρκετές άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής συνάπτουν επιμέρους συμβάσεις με τον Euronews για την παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών μαγκαζίνο και άλλου ενημερωτικού περιεχομένου που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα πολιτικής. Οι συμβάσεις αυτές δεν χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο «Ενέργειες πολυμέσων», αλλά από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Κάθε ΓΔ που συνάπτει επιμέρους σύμβαση για ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη δημοσιονομική της εκτέλεση. Παραδείγματος χάριν, το 2017, 8 γενικές διευθύνσεις (εξαιρουμένης της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) δέσμευσαν περί τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση επτά επιμέρους συμβάσεων με τον Euronews.

Ενδεικτικά, την περίοδο 2014-2018 από γενικές διευθύνσεις της ΕΕ δόθηκαν τα εξής χρήματα ανά εκπομπή:

 • Futuris (ΓΔ RTD, JRC, ΓΔ CNECT) 5 487 721
 • Real economy (ΓΔ COMM, ΓΔ EMPL, ΓΔ ECFIN) 3 052 948
 • Business planet (ΓΔ GROW) 2 053 111
 • Aid zone (ΓΔ ECHO) 1 465 416
 • On the Frontline (ΓΔ HOME) 501 113
 • Ocean (ΓΔ MARE) 427 554
 • Smart regions (ΓΔ REGIO) 345 387
 • Generation Y (ΓΔ EAC) 218 782
 • ΣΥΝΟΛΟ 13.552.032 ευρώ

Από την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «δεν προκύπτει με σαφήνεια με ποιον τρόπο η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών εξασφαλίζει τον συντονισμό των επιμέρους συμβάσεων που υπογράφονται από τις διάφορες υπηρεσίες βάσει της ΣΠΕΣ. Η φύση των δράσεων καθορίζεται στη ΣΠΕΣ 2017-2020. Ωστόσο, η ΣΠΕΣ αυτή δεν καθορίζει το μέγιστο ποσό των ενωσιακών πόρων που θα διατεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, με συνέπεια να είναι αδύνατον να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται κατάχρησή της. Αυτό μειώνει τη διαφάνεια της οικονομικής στήριξης που παρέχεται στον Euronews και περιορίζει τη συνολική λογοδοσία». Με άλλα λόγια οι ευρωπαίοι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος επί του ύψους των χρημάτων που δίνονται, των στόχων που υπηρετούνται και των αποτελεσμάτων που παράγονται.

Οι στόχοι που καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο δράσης που συνδέεται με τη ΣΠΕΣ είναι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. Ορισμένοι δείκτες χρειάζονται περαιτέρω ποιοτική ανάλυση. Κατά τον χρόνο της επισκόπησής μας, η Επιτροπή δεν είχε ακόμη καθιερώσει ένα επίσημο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου για την επαλήθευση των επιχειρησιακών στοιχείων που αναφέρει ο Euronews σχετικά με τους δείκτες που συνδέονται με τους στόχους του.

Τον Φεβρουάριο του 2017, ο Euronews συμφώνησε στην τήρηση δεσμεύσεων, εν είδει διαβεβαίωσης προς την Επιτροπή, πριν από τη σύναψη της ΣΠΕΣ για το 2017, ότι θα διατηρήσει τη συντακτική αμεροληψία και την ευρωπαϊκή προοπτική του σταθμού, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώτος του. «Η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει ετησίως αν ο Euronews συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις, ωστόσο δεν εντοπίσαμε κανέναν τυπικό σύνδεσμο μεταξύ αυτών των δεσμεύσεων και των κριτηρίων ανάθεσης του ετήσιου προγράμματος εργασίας που επέχει θέση απόφασης χρηματοδότησης».

Και λογιστικά ερωτήματα

Σε μια προσπάθεια μεγαλύτερου και ουσιαστικότερου ελέγχου, προφανώς διότι είχε γίνει αντιληπτό το πρόβλημα της ατελούς διαχείρισης, από το 2013 η Επιτροπή επέβαλε ένα σχήμα με ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές εκ των προτέρων δημοσιονομικών ελέγχων που σκοπό έχουν την ανάλυση και την επαλήθευση των τιμών μοναδιαίου κόστους που θα χρησιμοποιηθούν στις επιμέρους συμβάσεις για ορισμένο διάστημα. Τιμές που καθορίζει η Κομισιόν στο παράρτημα της σύμβασης που υπογράφει με το Euronews. Ο μηχανισμός

προϋποθέτει την εκ των προτέρων επαλήθευση των τιμών μοναδιαίου κόστους που δηλώνει ο Euronews για κάθε σύμβαση, την επαλήθευση των αιτήσεων πληρωμής και τον έλεγχο των εκθέσεων που αναφέρονται στην εκτέλεση των συναφών δράσεων και συνοδεύουν τις αιτήσεις. Όσο πιο σύνθετο ακούγεται, συνήθως, τόσο πιο αδιαφανές είναι. Ούτε οι ευρωπαίοι ελεγκτές βγάζουν άκρη, στην πραγματικότητα και για αυτό κάνουν πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις που αποτελούν κόλαφο για οποιαδήποτε οργανωμένη επιχείρηση και ιδιαίτερα μια δημόσια – ή έστω δημοσίου ενδιαφέροντος…

«Αναλύσαμε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και εφιστούμε την προσοχή στους ακόλουθους περιορισμούς», επισημαίνει το Ευρωπαϊκό ελεγκτικό Συνέδριο:

 1. ελλείψει αναλυτικού λογιστικού συστήματος, η κοστολόγηση των προγραμμάτων της ΕΕ πραγματοποιείται εκτός λογιστικού συστήματος
 2. δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα ορισμένες δαπάνες προσωπικού να καταλογίζονται στις δραστηριότητες κατ’ εκτίμηση
 3. τα ποσοστά τηλεθέασης που χρησιμοποιούνται για την κατανομή των εσόδων σε συγκεκριμένες γλωσσικές υπηρεσίες προκύπτουν κατ’ εκτίμηση
 4. για την επιβεβαίωση ορισμένων προσωρινών εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των τιμών μοναδιαίου κόστους απαιτούνται εκ των υστέρων έλεγχοι.

«Οι ανωτέρω περιορισμοί δημιουργούν κίνδυνο απόκλισης μεταξύ μοναδιαίου και πραγματικού κόστους, ο οποίος δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί, και υπονομεύουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της συνεισφοράς της ΕΕ».

X