Συμβούλιο: πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά για τον έλεγχο των χημικών στην ΕΕ

Chemicals-REACH-scientist.JPG

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλει να προχωρήσει πιο δυναμικά η ΕΕ τα επόμενα χρόνια – και γρήγορα – στον τομέα της βιώσιμης στρατηγικής της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Και εξέπεμπε ήδη χθες ένα ισχυρό μήνυμα.

Ο τομέας των χημικών είναι εξαιρετικά κρίσιμος για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ αλλά ταυτόχρονα οι αυστηροί κανόνες που έχουν επιβληθεί στην εσψτερική αγορά αποτελούν για τους περισσότερου αναλυτές ένα από τα επιτυχημένα ρυθμιστικά παραδείγματα των πολιτικών της Ένωσης.

Βέβαια δεν αντιλαμβάνονται εύκολα οι πολίτες τα ωφέλη, αλλά η ασφάλεια που απολαμβάνουν οι καταναλωτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το «αφανές θαύμα» της πολιτικής που ακολουθείται.

Οι επιχιερήσεις είναι περισσότερο εξοικοιωμένες, αλλά ταυτόχρονα πολλές θεωρούν ήδη υπερβολικό το βάρος προσαρμογής που αναλαμβάνουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Όμως σε πολιτικό επίπεδο αυτό θεωρείται αναγκαίο. Και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα χημικά προϊόντα έχουν ως εξής:

Το Συμβούλιο ενέκρινε χθες συμπεράσματα σχετικά με τα χημικά προϊόντα που δίνουν πολιτική καθοδήγηση σχετικά με την κατάρτιση μιας βιώσιμης στρατηγικής της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Στα συμπεράσματα εξετάζονται ειδικότερα τα ζητήματα του REACH, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, τα νανοϋλικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισης των χημικών προϊόντων. Τονίζει επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί και να ενσωματωθεί η αξιολόγηση των χημικών κινδύνων και η διαχείριση των χημικών σε όλο το φάσμα της νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα χημικά προϊόντα.

Στα συμπεράσματα τονίζεται η ανάγκη να αναπτυχθεί σχετικός μηχανισμός που θα συντονίζει την προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά και οι έγκυοι και γαλουχούσες γυναίκες. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εισαγωγή συνεκτικών απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνου σε συναφείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σχετικά με ουσίες που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των νευροτοξινών και των ενδοκρινικών διαταρακτών.

Οι υπουργοί ζητούν να προωθηθούν η πράσινη και η βιώσιμη χημεία και οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις και να ενισχυθούν συναφώς τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην έρευνα και τις υπηρεσίες.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να αντικαταστήσουν τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία και τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα πληροφόρησης ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο ΕΕ για τον εντοπισμό νέων, πρωτοεμφανιζόμενων χημικών κινδύνων, το οποίο θα επιτρέπει την ανάληψη κατάλληλων δράσεων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Το Συμβούλιο καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναπτύξει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μια ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, η οποία θα προτείνει σαφείς στόχους για μια ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην πρότασή της για το 8ο Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον δεσμεύσεις για την υλοποίηση μέτρων παρακολούθησης της ενωσιακής στρατηγικής για ένα μη τοξικό περιβάλλον και για την αντιμετώπιση με γνώμονα το μέλλον των προκλήσεων που σχετίζονται με χημικά προϊόντα.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση και πόρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και ζητά τη συμμετοχή του οργανισμού σε άλλους νομοθετικούς τομείς.

Στα συμπεράσματα εξετάζονται επίσης τα ακόλουθα θέματα:

  • Φαρμακευτικά προϊόντα: Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθούν συγκεκριμένες και φιλόδοξες δράσεις για τη μείωση του κινδύνου από τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπά τους στο περιβάλλον.
  • REACH: Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον ECHA να εκπονήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση των φακέλων για τον REACH. Το Συμβούλιο τονίζει επίσης τη σημασία βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης και επιβολής περιορισμών του REACH.
  • Νανοϋλικά: Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει την εντολή του ECHA, προκειμένου αυτός να συλλέγει και να καθιστά διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το χαρακτηρισμό, την επικινδυνότητα και την πιθανή έκθεση ουσιών σε νανομορφές που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταχωριστεί στο πλαίσιο του REACH, διότι η ετήσια χωρητικότητά τους είναι χαμηλότερη από το όριο του 1 τόνου/έτος, και να ζητά τακτικά από τον ECHA να αξιολογεί τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα νανοϋλικά που δημιουργήθηκε το 2017.
  • Ενδοκρινικοί διαταράκτες: Το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες και προωθώντας την υποκατάσταση με ασφαλέστερα χημικά προϊόντα, στο μέτρο του δυνατού από τεχνική και πρακτική άποψη, και να υποβάλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχέδιο δράσης με σαφή και συγκεκριμένα μέτρα και φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για τον σκοπό αυτό.

Καθώς ειναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες αλλά και ειδικές πολιτικές οδηγίες και κατευθύνσεις, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων (εδώ στα αγγλικά)

X