Σημαντική ημερίδα σήμερα για την Ελληνική Βιομηχανία και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη

Ημερίδα για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και τις ευκαιρίες και δυνατότητες που ανοίγονται για την Ελληνική Βιομηχανία διοργανώνεται σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, αίθουσα Horizon, ώρες 10.00-14.00 (ώρα προσέλευσης 09.00) με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας κ. Στέργιου Πιτσιόρλα.

Η ημερίδα με τίτλο «Ελληνική Βιομηχανία και Τρέχουσες Εξελίξεις στην ΕΕ» στοχεύει να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου ώστε να συνδιαμορφωθει μιας συνεκτική εθνική στρατηγική για ένα νέο παραγωγικό και επιχειρηματικό πρότυπο και μια ισχυρή Ελληνική Βιομηχανία, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο.

Η Βιομηχανία βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και η χάραξη μιας νέας, φιλόδοξης στρατηγικής για τη Βιομηχανική Πολιτική της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα κατά τον επόμενο θεσμικό κύκλο.

Ο Στέργιος Πιστιόρλας είχε αναλύσει άλλωστε στην EURACTIV.gr πριν λίγες ημέρες τις σκέψεις του για το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαίκής βιομηχανίας.

Πιτσιόρλας σε EURACTIV: πρέπει να γίνουν αλλαγές για να να μείνει ανταγωνιστική η ελληνική βιομηχανία

Πρέπει να γίνουν αλλαγές αν θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στα πλαίσια της στρατηγικής για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, μας είπε κατά την επίσκεψή του στην EURACTIV ο Στέργιος Πιτσιόρλας.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου στη Ρουμανία, στις 9 Μαΐου 2019, πρόκειται να συζητηθεί το νέο στρατηγικό θεματολόγιο που θα θέσει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ανάγκη για άμεσα μέτρα στήριξης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, λέει ο Σ. Πιτσιόρλας στην EURACTIV

Ανοιχτό το ενδεχόμενο έμμεσης στήριξης της βιομηχανίας για τις υψηλές τιμές ενέργειας – και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν που «καλλιεργείται» – αφήνει ο Στέργιος Πιτσιόρλας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του στην ελληνική EURACTIV.

Μεταξύ των ομιλητών στην ημερίδα θα βρίσκονται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης, καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι των φορέων της Βιομηχανίας.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ: 

 1. Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής COM(2017)479 / 13.09.2017 – «Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία / Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ»

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

 1. Συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 12ης Μαρτίου 2018, «Σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ υπέρ της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας»

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7037-2018-INIT/el/pdf

 1. Συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 29ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Μια μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ»

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14832-2018-INIT/el/pdf

 1. Κοινή Διακήρυξη της 6ης Υπουργικής Συνόδου «Φίλων της Βιομηχανίας» (Παρίσι, 18 Δεκεμβρίου 2018)

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/friends-of-industry-6th-ministerial-meeting-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=2

 1. Γαλλο-γερμανικό μανιφέστο της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για μία ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική κατάλληλη για τον 21ο αιώνα

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2

 1. Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής COM(2018)773 / 28.11.2018 – «Καθαρός πλανήτης για όλους / Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EL

 1. Ενημερωτικό έγγραφο της Ρουμανικής Προεδρίας επί του στρατηγικού, μακρόπνοου οράματος για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία / Υπουργική Σύνοδος του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 18ης Φεβρουαρίου 2019

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5887-2019-REV-1/el/pdf

 1. Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής COM(2016)180 / 19.04.2016 – «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=EL

 1. Ενημερωτικό έγγραφο της Ε. Επιτροπής για τους Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας / Digital Innovation Hubs, DG Connect, December 2018

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/digital_innovation_hubs_in_digital_europe_programme_final2_december.pdf

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας: Πρόοδος υλοποίησης 2 χρόνων / Digitising European Industry: Progress so far, 2 years after the launch, March 2018

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=49909

 1. Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής COM(2018)795 / 07.12.2018 – Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-795-F3-EL-MAIN-PART-1.PDF

 1. Συμπεράσματα Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 18ης Φεβρουαρίου 2019 «Σχετικά με το συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη»

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6331-2019-INIT/el/pdf

 1. Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής COM(2015)614 / 02.12.2015 – Το κλείσιμο του κύκλου: Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

 1. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1092&from=EL

 1. Ενημερωτικό Κείμενο Δ/νσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών / ΓΓΒ για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI)

 Κείμενα Εθνικών Στρατηγικών

 1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Δεκέμβριος 2016

http://www.mindigital.gr/index.php/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/220-digital-strategy-2016-2021

 1. Αναφορά Λειτουργικής Προόδου Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 περιόδου Ιανουαρίου 2017 – Ιουνίου 2018, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Οκτώβριος 2018

http://www.mindigital.gr/index.php/36-ggpsp/keimena-stratigikis/3033-2016-2021

 1. Εθνική Αμυντική και Βιομηχανική Στρατηγική, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων & Εξοπλισμών, Ιανουάριος 2017

http://www.gdaee.mil.gr/images/PDF/%CE%95%CE%91%CE%92%CE%A3_290317.pdf

X