Επιδότηση μισθολογικού κόστους στο 100% στην Ηπειρο

Πάργα Ήπειρος, Ελλάδα

Το πλέον «γενναιόδωρο» πρόγραμμα επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θέτει σε εφαρμογή η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που διαχειρίζεται. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθεί έως και τα 6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», όπως είναι ο τίτλος της δράσης, προβλέπεται η επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το 100% του μισθολογικού κόστους των ανέργων που θα απασχολήσουν για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι πρόγραμμα επιδότησης που να καλύπτει στο 100% το μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δεν έχει προϋπάρξει.

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου ανέργου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, με τον κατώτερο μικτό μισθό, να ξεκινάει από τα 824 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δεσμευθούν για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για 4 μήνες μετά την παρέλευση του 18μηνου.

Ποιοι υπάγονται

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ανέργων, έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δρααστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής της βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) της παροχής υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της υγείας/ευεξίας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 7/1/2020 έως και τις 30/6/2020.

Οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχουν κλείσει μια τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση (2018) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2018 και να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι δεν επιχορηγείται η απασχόληση ωφελούμενου από την επιχείρηση για βραδινή απασχόληση (10.00μ.μ. – 6.00π.μ.) καθώς το νυχτερινό ωράριο απασχόλησης εργαζομένων στις επιχειρήσεις δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.

Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή οικονομικά μη ενεργά άτομα, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών/εκπαίδευσης:

i. πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποίηση,

ii. δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.), μετά από πιστοποίηση,

iii. δίπλωμα/πτυχίο ανώτερης σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση),

iv. πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους

Επισημαίνεται ότι στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ανήκουν οι τίτλοι σπουδών i, ii, iii.

Επίσης, οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ή τρεις μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν απασχολήθηκαν με μισθωτή σχέση εργασίας ή δεν είχαν εισοδήματα από άσκηση ελευθέριου ή άλλου επαγγέλματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και για το χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων απασχόλησης.

Το ύψος της αμοιβής

Το μοναδιαίο κόστος ανθρωπομήνα με το οποίο οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο από την ημερομηνία πρόσληψής του και για κάθε μήνα απασχόλησης και ο μηνιαίος μικτός μισθός που υποχρεούται η επιχείρηση να καταβάλλει στον ωφελούμενο έχει ως εξής:

– Κάτοχοι διπλώματος/πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: μηνιαίες μικτές αποδοχές 824,40 και μηνιαίο μισθολογικό κόστος 1.206 ευρώ (το μηνιαίο ασφαλιστικό κόστος περιλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη).

– Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: μηνιαίες μικτές αποδοχές 853,38 ευρώ και μηνιαίο μισθολογικό κόστος 1.248 ευρώ.

Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών: μηνιαίες μικτές αποδοχές 1.144,45 ευρώ και μηνιαίο μισθολογικό κόστος 1.674 ευρώ.

Τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση, αποτελεί η σύναψη σύμβασης της επιχείρησης με τον ωφελούμενο με μικτό μισθό που δεν είναι κατώτερος ανά κατηγορία από τους προαναφερθέντες.

Σημειώνεται ότι εφόσον προκύψουν επιπλέον εργοδοτικές ή άλλες εισφορές για κάθε ειδικότητα θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις.

X