Αύξηση 70% στην πράσινη πιστοποίηση των ξενοδοχείων της TUI στην Ελλάδα

tourism_beach-hotel-idyllic-261181 [PEXELS]

Ραγδαία ανάπτυξη γνωρίζει ο βιώσιμος τουρισμός του δικτύου της TUI Group στην Ελλάδα, με τον αριθμό των πιστοποιημένων «πράσινων» ξενοδοχειακών μονάδων και εταίρων του ομίλου να έχει αυξηθεί κατά 70% από το 2017 έως σήμερα.

Μέσα σε μόλις δύο έτη, μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ξενοδόχων επένδυσε στον βιώσιμο και οικολογικό τουρισμό. Σήμερα, ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων με «πράσινη» πιστοποίηση, τα οποία ανήκουν ή συνεργάζονται με το δίκτυο της TUI ξεπερνάει τις 300, σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε ο όμιλος στη Euractiv.gr.

Ο βιώσιμος και οικολογικός τουρισμός επικεντρώνεται στην εφαρμογή βασικών περιβαλλοντικών αρχών όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η διαχείριση και ανακύκλωση των ξενοδοχειακών αποβλήτων και η ευρύτερη περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων. Συγκεκριμένα, η πράσινη πιστοποίηση (green certification) έχει ως σκοπό να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τουριστικό κλάδο και τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά αποτελεσματικά μέτρα για την ευρύτερη υιοθέτηση βιώσιμων προσεγγίσεων στον τουρισμό και το περιβάλλον.

«Αύξηση κατά 70% εντός 2 ημερολογιακών ετών! Δεδομένου του πόσο δύσκολη πρόκληση αποτελεί η πιστοποίηση βιωσιμότητας τρίτου μέρους, αυτό είναι πραγματικά ενθαρρυντικό. Οι ομάδες αγορών και βιωσιμότητας μας, η διοίκηση της TUI Hotels & Resorts και η Travelife συνεργάστηκαν στενά με τους προμηθευτές ξενοδοχείων μας στην Ελλάδα για να τους ενθαρρύνουν, και τα ίδια τα ξενοδοχεία θα βιώσουν τώρα τα περιβαλλοντικά, κοινοτικά, πελατειακά, συναδελφικά και κοστολογικά οφέλη που προκύπτουν από τη περισσότερο βιώσιμη λειτουργία», δήλωσε στη Euractiv.gr η Jane Ashton, υπεύθυνη για τη βιώσιμη πολιτική στο δίκτυο της TUI (Group Director Sustainable Development).

Τι είναι η βιώσιμη (πράσινη) πιστοποίηση

Ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα επένδυσης για τη βιομηχανία του τουρισμού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, καθώς έως και σήμερα η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι «πράσινες ετικέτες» έχουν βαθύ αντίκτυπο στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Η οικολογική πιστοποίηση στο τομέα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών αποσκοπεί στην διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό του περιβάλλοντος σε υποδομές και περιοχές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αλλά και τον κόσμο.

Βασικά κριτήρια όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας αποτελούν η παραγωγή ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο φωτισμός με μέσα χαμηλής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, η εξοικονόμηση θερμότητας και ψύξης και η χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών.

Το ίδιο ισχύει και για το νερό, όπου βασικές απαιτήσεις είναι η εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση με ασφαλείς και οικολογικούς τρόπους των αποθεμάτων νερού των ξενοδοχειακών μονάδων, η τήρηση συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού και του συστήματος υδροδότησης ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές, και η ενημέρωση του προσωπικού και των πελατών για τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού στα ξενοδοχεία.

Φυσικά, βασική προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα ως βιώσιμη, αποτελεί και η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση κάθε είδους ανακυκλώσιμου υλικού. Σε αυτό προστίθεται και η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών και η εφαρμογή προγράμματος κομποστοποίησης.

Τέλος, βασικό κριτήριο αποτελεί η ευρύτερη διαχείριση και η περιβαλλοντική πολιτική του ξενοδοχείου, ώστε να αντικατοπτρίζει βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να να αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακρυπρόθεσμα.

Η βιώσιμη δράση της TUI στον κόσμο

Ως ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα τουρισμού, η TUI επενδύει σταθερά στον αειφόρο τουρισμό. Σκοπός της εταιρείας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση των ξενοδόχων σχετικά με την αειφορία.

Η εταιρεία επενδύει σε δύο βασικά είδη πράσινης πιστοποίησης (green certification) για την «αξιόπιστη πιστοποίηση βιωσιμότητας» της, όπως το Travelife και το Green Globe, όπως αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο Παγκόσμιου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC). Το 2018, ο αριθμός των πελατών που διέμεναν σε ξενοδοχεία αναγνωρισμένα από τα πρότυπα του GSTC, αυξήθηκε κατά 11,9% σε 9,2 εκατομμύρια, σε σύνολο 1520 πιστοποιημένων ξενοδοχείων που ανήκουν ή συνεργάζονται με τον όμιλο.

Έρευνα που πραγματοποίησε ο όμιλος σε 330 από τα πιστοποποιημένα ξενοδοχεία του έδειξε επίσης ότι τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα μη πιστοποιημένα: μέσω των βιώσιμων πρακτικών επετεύχθη περαιτέρω 10% μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 24% μείωση κατανάλωσης νερού ανά διανυκτέρευση, 19% λιγότερη χρήση πόσιμου νερού ανά διανυκτέρευση, ενώ παρατηρήθηκε και 23% περισσότερη κατανάλωση πράσινης ενέργειας και υψηλότερο κατά 9% επίπεδο εθνικής εργασιακής απασχόλησης.

Τέλος, το 2018, τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία της TUI επένδυσαν κατά μέσο όρο 12% λιγότερο σε χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη του κόστους ενέργειας ανά επισκέπτη ανά διανυκτέρευση, σε σχέση με τα μη πιστοποιημένα ξενοδοχεία. Τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία επέδειξαν επίσης υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, τοπικής απασχόλησης και μεγαλύτερη δέσμευση στην επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού.

  • Η πιστοποίηση TRAVELIFE επικεντρώνεται στην κατάρτιση και πιστοποίηση ξενοδοχείων και τουριστικών πρακτορείων ως προς τη βιωσιμότητά τους, προκειμένου οι επιχειρήσεις μπουν στη λογική της αειφορίας και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Αντίστοιχα, η πιστοποίηση Green Globe αποτελεί ένα περιζήτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πράσινων πρακτικών και εφαρμογών.
  • Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) καθιερώνει και διαχειρίζεται παγκόσμια πρότυπα αειφορίας, γνωστά και ως κριτήρια GSTC. Υπάρχουν δύο ομάδες: τα κριτήρια προορισμού για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους διαχειριστές προορισμού και τα κριτήρια βιομηχανίας για ξενοδοχεία και ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators). Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να επιδιώξει κάθε τουριστική επιχείρηση ή προορισμός προκειμένου να προστατεύσει και να διατηρήσει τους φυσικούς και πολιτιστικούς παγκόσμιους πόρους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο τουρισμός ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του ως εργαλείο συντήρησης και μείωσης της φτώχειας.
X